SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak čítate tento dokument, je to preto, že nám poskytujete Vaše osobné údaje. V súvislosti s  poskytovaním  takýchto  údajov  sme  povinný  Vás  poučiť,  ako  tieto  údaje spracovávame, prípadne k  niektorým  Vami  poskytnutými  údajmi  potrebujeme  Váš  súhlas  –  ktorý  udeľujete  tým,  že  potvrdíte zaškrtávacie políčko, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Sme spoločnosť Nastav.it s.r.o., so sídlom Koliště 259/55, 602 00 Brno, IČO: 047 21 411, zapísaná na Krajskom súde v Brne, sp. zn. C 91570 (ďalej len ako „Správca“), a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov  a  o  voľnom  pohybe  týchto  údajov  a  o  zrušení  smernice  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „GPRS“) a zákona č. 110/2019 Z.z., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, okamžikom, kedy nám Vaše osobné údaje poskytnete, ich budeme naďalej spracovávať tak, ako je uvedené nižšie.

1. Prečo Vaše údaje spracovávame?

To záleží od toho, na základe čoho nám svoje údaje poskytujete.

V  prípade,  že  s  Vami  rokujeme  ohľadom  uzatvorenia zmluvy, alebo sme už spoločne zmluvu uzatvorili, spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy, a to iba za účelom jej uzatvorenia, splnenia, prípadne za účelom vysporiadania záväzkov na základe ktorých vznikla. Spracovania osobných údajov nevyhnutných k plneniu zmluvy nepodliehajú Vášmu súhlasu, sme však k nemu povinný zo zákona.

Vaše osobné údaje používame iba na to, aby sme Vám poskytli relevantné ponuky, ktoré sú pre Vás zaujímavé. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky, a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

V prípade, kedy nám posielate vaše dotazy, dopyt alebo inak s nami komunikujete, nám poskytujete  Vaše  údaje  na  základe  Vášho  dobrovoľného  súhlasu.  Vami  udelený  súhlas  je možné kedykoľvek odobrať, a to zaslaním e-mailu na adresu podpora@futuremining. cz alebo zaslaním listu na adresu nášho sídla.

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Ako Správca spracovávame také osobné údaje, ktoré nám poskytujete, prípadne také, ktoré sú verejne dostupné. Najmä sa jedná o Vaše meno a priezvisko, adresu, iné identifikačné údaje (ako IČO a dátum narodenia, ak je to nevyhnutné), ale i ďalšie Vami poskytnuté údaje, ako napr. telefón, e-mail, dodaciu adresu, atď. Tie sú spracovávané z dôvodov, pre ktoré ste tieto údaje poskytli, teda najmä za účelom vybavenia Vašich dotazov, vedenia rokovaní smerujúcim k  uzatvoreniu  zmluvy,  alebo  pre  to,  aby  bolo  možné  vyhovieť  Vašej  žiadosti  o kontaktovanie zo strany Správcu, ďalej tiež za účelom zasielania marketingových oznamov, a pod. Pri návšteve webovej stránky môžeme v súvislosti a za účelom prevádzkovania webových stránok a zlepšovania ich prevádzky ďalej spracovávať údaje o vašom pohybe na nich, a to vrátane IP adresy, z ktorej sa na webovú stránku prihlasujete (ďalej len ako „osobné údaje“).

Ak  nám  poskytujete  osobné  údaje  tretích  osôb,  je  vašou  povinnosťou  informovať  o  tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

3. Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané nami ako Správcom, osobné údaje však pre nás môžu  spracovávať  aj  ďalšie  osoby,  ak  sú  k  tomu  nami  poverené,  najmä  osoby  podrobené jednotnému riadeniu spoločnosti GFF s.r.o. so sídlom Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČO: 075 84 644, zapísanej na Okresnom súde v Brne, sp. zn. C 108959, v zmysle ust. § 79, zákona č. 90/2012 Z.z., zákon o obchodných korporáciách, v znení neskorších predpisov.

V  niektorých  situáciách  môže  byť  nevyhnutné, aby sme v rámci plnenia zmluvy Vaše osobné údaje  poskytli  aj  tretím  osobám,  a  to  najme  vtedy,  ak  Vám  v  rámci  plnenia  máme  zaistiť dopravu tovaru prostredníctvom prepravcu. V takomto prípade poskytujeme údaje ako meno a priezvisko, IČO, dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mail. Prepravca je oprávnený spracovávať údaje iba na účely doručenia tovaru.

4. Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Doba spracovania osobných údajov sa líši najmä v závislosti od toho, z akého dôvodu ich spracovávame.

Vaše  osobné  údaje  vždy  spracovávame  po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Takéto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať  bez  ohľadu  na  Vami  udelený  súhlas  po  dobu  stanovenú  príslušnými  právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je takouto dobou doba aspoň 10 rokov).

V prípade, že ste nám na spracovanie Vašich osobných údajov udelili súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

Údaje   získané   prostredníctvom   užívateľského   účtu   alebo   inými   podobnými   spôsobmi spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.

5. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním Vašich údajov?

Záleží na tom, na základe akých dôvodov Vaše údaje spracovávame. Ak to sú Vaše údaje, ktoré spracovávame zo zákona, potom máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si kópiu týchto údajov,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • na prenositeľnosť údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd. Budeme však radi, ak nás najprv skontaktujete a vzniknutú situáciu vyriešime

V prípade, kedy ste na spracovanie poskytli svoj súhlas, potom nad rámec vyššie uvedeného máte právo tiež:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť písomným odvolaním súhlasu spôsobom uvedeným vyššie,
  • požadovať obmedzenie spracovania takýchto údajov,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov.

Máte ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov? Kontaktujte nás na e-maily: [email protected]

Chcete si nechat ujít další růst kryptoměn?

Nechcete se radši dozvědět více? 

Nechte nás na sebe kontakt a my se vám obratem ozveme.